Εγκατάσταση conky σε openSUSE Leap/Tumbleweed

openSUSE

Το conky είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης συστήματος που εκτελείται στο παρασκήνιο. Εδώ θα δούμε πως μπορούμε να ρυθμίσουμε το conky ώστε να εκτελείται στο παρασκήνιο.

1 Εγκατάσταση conky


Εγκαταστήστε το πακέτο conky.

sudo zypper -n in conky


2 Ρυθμίστε το αρχείο ${HOME}/.conkyrc


Το αρχείο ${HOME}/.conkyrc είναι αρχείο ρυθμίσεων για το conky.config και conky.text. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το /etc/conky/conky.conf.

 • Ο αριθμός πυρήνων CPU ξεκινά από το 1 (cpu0 σημαίνει μέσος όρος πυρήνων). Προσθέστε τους πυρήνες σας στο ${cpu cpuN}.
 • Η εντολή αλλάζει το όνομα διεπαφής δικτύου σε eth0. Αλλάξτε το όνομα διεπαφής του ifconfig.

2.1 Εκτέλεση στο προσκήνιο .conkyrc

Αλλάζουμε το όνομα της διεπαφής δικτύου.
export NETWORK_INTERFACE=eth0
Επεξεργαζόμαστε το αρχείο
nano ~/.conkyrc
Και εισάγετε το κείμενο
conky.config = {
 use_spacer = 'left',
 pad_percents = 3,
 background = true,
 double_buffer = true,
 font = 'DejaVu Sans Mono:size=10',
 use_xft = true,
 alignment = 'top_right',
 gap_x = 10,
 gap_y = 40,
 own_window_argb_visual = true,
 own_window_argb_value = 100,
 own_window_type = 'dock',
 own_window = true,
 update_interval = 5.0,
}

conky.text = [[
\${color orange}Hostname: \${color}\${nodename}
\${color orange}Kernel:  \${color}\${sysname} \${kernel} on \${machine}
\${color orange}Uptime:  \${color}\${uptime}
\${hr}
\${color orange}CPU:\${color} \${freq_g} GHz
\${color orange}0:\${color} \${cpu cpu1}% \${cpubar cpu1}
\${cpugraph}
\${color orange}Name       PID  CPU%  MEM%
\${color lightgrey} \${top name 1} \${top pid 1} \${top cpu 1} \${top mem 1}
\${color lightgrey} \${top name 2} \${top pid 2} \${top cpu 2} \${top mem 2}
\${color lightgrey} \${top name 3} \${top pid 3} \${top cpu 3} \${top mem 3}
\${color lightgrey} \${top name 4} \${top pid 4} \${top cpu 4} \${top mem 4}
\${color orange}Load average: \${color}\${loadavg}
\${color orange}Processes: \${color}\${processes} \\
\${color orange}Running:\${color} \${running_processes}
\${hr}
\${color orange}RAM: \${color}\${mem}/\${memmax}
\${memperc}% \${membar 4}
\${color orange}Swap: \${color}\${swap}/\${swapmax}
\${swapperc}% \${swapbar 4}
\${memgraph}
\${hr}
\${color orange}/ \${color}\${fs_used /}/\${fs_size /} \${fs_bar 6 /}
\${hr}
\${color orange}IP:  \${color}\${addr eth0}
\${color orange}Up:  \${color}\${upspeed eth0}
\${color orange}Down: \${color}\${downspeed eth0}
]]

2.2 Εκτέλεση στο παρασκήνιο .conkyrc

Αλλάζουμε το όνομα της διεπαφής δικτύου.
export NETWORK_INTERFACE=eth0
Επεξεργαζόμαστε το αρχείο
nano ~/.conkyrc
Και εισάγετε το κείμενο
conky.config = {
 use_spacer = 'left',
 pad_percents = 3,
 background = false,
 double_buffer = true,
 font = 'DejaVu Sans Mono:size=10',
 use_xft = true,
 alignment = 'top_right',
 gap_x = 10,
 gap_y = 40,
 own_window_argb_visual = true,
 own_window_argb_value = 0,
 own_window_type = 'normal',
 own_window_hints = 'undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager,sticky',
 own_window = true,
 update_interval = 5.0,
}

conky.text = [[
\${color orange}Hostname: \${color}\${nodename}
\${color orange}Kernel:  \${color}\${sysname} \${kernel} on \${machine}
\${color orange}Uptime:  \${color}\${uptime}
\${hr}
\${color orange}CPU:\${color} \${freq_g} GHz
\${color orange}1:\${color} \${cpu cpu1}% \${cpubar cpu1}
\${cpugraph}
\${color orange}Name       PID  CPU%  MEM%
\${color lightgrey} \${top name 1} \${top pid 1} \${top cpu 1} \${top mem 1}
\${color lightgrey} \${top name 2} \${top pid 2} \${top cpu 2} \${top mem 2}
\${color lightgrey} \${top name 3} \${top pid 3} \${top cpu 3} \${top mem 3}
\${color lightgrey} \${top name 4} \${top pid 4} \${top cpu 4} \${top mem 4}
\${color orange}Load average: \${color}\${loadavg}
\${color orange}Processes: \${color}\${processes} \\
\${color orange}Running:\${color} \${running_processes}
\${hr}
\${color orange}RAM: \${color}\${mem}/\${memmax}
\${memperc}% \${membar 4}
\${color orange}Swap: \${color}\${swap}/\${swapmax}
\${swapperc}% \${swapbar 4}
\${memgraph}
\${hr}
\${color orange}/ \${color}\${fs_used /}/\${fs_size /} \${fs_bar 6 /}
\${hr}
\${color orange}IP:  \${color}\${addr ${NETWORK_INTERFACE}}
\${color orange}Up:  \${color}\${upspeed ${NETWORK_INTERFACE}}
\${color orange}Down: \${color}\${downspeed ${NETWORK_INTERFACE}}
]]

3 Αυτόματη έναρξη

Τώρα πρέπει το conky να εκτελείται αυτόματα κατά την είσοδο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης του GNOME (gnome-display-properties) αντί της παρακάτω εντολής. Φτιάξτε τον φάκελο.
mkdir -p ~/.config/autostart
Δημιουργήστε το αρχείο
~/.config/autostart/conky.desktop
Και εισάγετε το παρακάτω:
[Desktop Entry] 
Type=Application 
Exec=/usr/bin/conky 
Hidden=false 
NoDisplay=false 
X-GNOME-Autostart-enabled=true 
Name=conky 
Comment= 
Κάντε μια επανεκκίνηση
sudo reboot
Το αποτέλεσμα που θα βλέπετε θα είναι το παρακάτω:
openSUSE conky

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.