Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου FreePBX στο Banana Pi M1 με Armbian Ubuntu 14.04.5


Έχω γράψει στο παρελθόν πως μπορούμε να στήσουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο με την βοήθεια του Elastix. Το Elastix αποτελεί μια διανομή βασισμένη σε CentOS με πλήρως στημένο το Asterisk και την γραφική διεπαφή του το Elastix. Εδώ θα δούμε μια άλλη γραφική διεπαφή, το FreePBX. Ίσως να είναι πιο εύκολη στην διαχείριση των ρυθμίσεων.

Αφού έχετε ενημερώσει το σύστημά σας (λήψη από εδώ http://image.armbian.com/) και έχετε θέσει στατική IP:

iface eth0 inet static
     address 192.168.1.100
     netmask 255.255.255.0
     gateway 192.168.1.1

εγκαταστήστε όλα τα παρακάτω (μερικά μπορεί να είναι με ενημερωμένες εκδόσεις):

apt-get install -y build-essential openssh-server apache2 mysql-server mysql-client bison flex php5 php5-curl php5-cli php5-mysql php-pear php5-gd curl sox libncurses5-dev libssl-dev libmysqlclient-dev mpg123 libxml2-dev libnewt-dev sqlite3 libsqlite3-dev pkg-config automake libtool autoconf git unixodbc-dev uuid uuid-dev libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev libcurl4-openssl-dev libical-dev libneon27-dev libsrtp0-dev libspandsp-dev libmyodbc python-dev linux-headers-`uname -r`

MHN ορίσετε κωδικό sql, κάντε μια επανεκκίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ορίσετε κωδικό, οι εντολές για να το βγάλετε είναι:
mysql -u root -p
SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('');
exit;

Ενεργοποιήστε το mod_rewrite στον apache. Αυτό χρησιμοποιείται ώστε να αποφύγετε πιθανές επιθέσεις. Για ενεργοποίηση:
a2enmod rewrite
service apache2 restart

Εγκαταστήστε το παρακάτω:
pear install Console_Getopt

Εγκατάσταση εξαρτήσεων εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε Google Voice (εάν απαιτείται). Μπορεί να παραλείψετε αυτό το βήμα εάν δεν θέλετε υποστήριξη για Google Voice.
Install iksemel
cd /usr/src
wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/20413076/freepbx/files/iksemel-1.4.tar.gz
tar xf iksemel-1.4.tar.gz
cd iksemel-*
./configure
make
make install

Εγκατάσταση και ρυθμίσεις Asterisk

Λήψη των αρχείων:
cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz
wget -O jansson.tar.gz https://github.com/akheron/jansson/archive/v2.7.tar.gz
wget http://www.pjsip.org/release/2.4/pjproject-2.4.tar.bz2


Μεταγλώττιση και εγκατάσταση DAHDI.

Εάν δεν έχετε υλικό συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας, δεν χρειάζεστε εγκατάσταση του DAHDI.

cd /usr/src
tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
rm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz
cd dahdi-linux-complete-*
make all
make install
make config

cd /usr/src
tar xvfz libpri-current.tar.gz
rm -f libpri-current.tar.gz
cd libpri-*
make
make install

Μεταγλώττιση και εγκατάσταση pjproject.
cd /usr/src
tar -xjvf pjproject-2.4.tar.bz2
rm -f pjproject-2.4.tar.bz2
cd pjproject-2.4
CFLAGS='-DPJ_HAS_IPV6=1' ./configure --enable-shared --disable-sound --disable-resample --disable-video --disable-opencore-amr
make dep
make
make install

Μεταγλώττιση και εγκατάσταση jansson.
cd /usr/src
tar vxfz jansson.tar.gz
rm -f jansson.tar.gz
cd jansson-*
autoreconf -i
./configure
make
make install

Μεταγλώττιση και εγκατάσταση Asterisk.
cd /usr/src
tar xvfz asterisk-13-current.tar.gz
rm -f asterisk-13-current.tar.gz
cd asterisk-*
contrib/scripts/install_prereq install
./configure
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
make menuselect

Σε αυτό το σημείο θα κληθείτε να επιλέξετε ποια modules θα δημιουργηθούν. Τα περισσότερα είναι επιλεγμένα αλλά εάν θέλετε να έχετε υποστήριξη MP3 (πχ, για μουσική στην αναμονή), πρέπει να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα το 'format_mp3' στην πρώτη σελίδα.


Αφού αποθηκεύσατε, συνεχίστε την εγκατάσταση. Εδώ θα σας πάρει αρκετή ώρα, οπότε βρείτε κάτι να περάσει η ώρα σας.
make
make install
make config
ldconfig
update-rc.d -f asterisk remove

Εγκατάσταση αρχείων ήχου του Asterisk.
Η παραπάνω εντολή 'make install' εγκαθιστά τα αρχεία χαμηλής ποιότητας ήχου. Αυτό είναι αρκετό εάν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα μικρών δυνατοτήτων (όπως είναι το Rasberry Pi), αλλά σε μεγαλύτερα συστήματα πρέπει να εγκαταστήσετε αρχεία ήχου ψηλότερης ποιότητας. Εδώ εγκαθιστούμε τα αρχεία ήχου (8khz) 'wav' και ήχο G722 (High Definition 'Wideband').
cd /var/lib/asterisk/sounds
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
tar xvf asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
rm -f asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
# Wideband Audio download
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
tar xfz asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
rm -f asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ FreePBX

Δημιουργήστε ένα χρήστη asterisk και ορίστε του τα δικαιώματα.
useradd -m asterisk
chown asterisk. /var/run/asterisk
chown -R asterisk. /etc/asterisk
chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib/asterisk
rm -rf /var/www/html

Κάντε μερικές μικρές διορθώσεις στον Apache.
sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php5/apache2/php.ini
cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.conf_orig
sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/apache2/apache2.conf
sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/apache2/apache2.conf
service apache2 restart

Ρύθμιση ODBC

Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/odbcinst.ini προσθέτοντας τα ακόλουθα.

nano /etc/odbcinst.ini

[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1

Εάν ακολουθείτε τις οδηγίες για υπολογιστή, ο φάκελος είναι διαφορετικός. Πχ σε x86_64 θα το προσθέσετε αντί του arm-linux-gnueabihf. Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε χρησιμοποιώντας την εντολή find / -name libmyodbc.so.

Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/odbc.ini και προσθέστε το παρακάτω τμήμα.

nano /etc/odbc.ini

[MySQL-asteriskcdrdb]
Description=MySQL connection to 'asteriskcdrdb' database
driver=MySQL
server=localhost
database=asteriskcdrdb
Port=3306
Socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
option=3

Λήψη και εγκατάσταση του FreePBX.
cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-13.0-latest.tgz
tar vxfz freepbx-13.0-latest.tgz
rm -f freepbx-13.0-latest.tgz
cd freepbx
./start_asterisk start
./install -n


Αυτό ήταν. Τώρα μπορείτε να ανοίξετε τον web browser στην στατική IP (192.168.1.100) ή στο hostname του διακομιστή FreePBX. Θα δείτε την σελίδα του διαχειριστή όπου θα πρέπει να δημιουργήσετε τον λογαριασμό του 'admin' (μην προτιμήσετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα ονόματα admin, administrator, root γιατί είναι τα πιο συνηθισμένα που δέχονται επίθεση.


Αφού δημιουργήσατε τον διαχειριστή, ώρα να μπείτε στο σύστημα.Και τώρα αρχίζουν οι ρυθμίσεις.


Θα ακολουθήσουν ρυθμίσεις του FreePBX.
Περισσότερες πληροφορίες για το στήσιμο μπορείτε να βρείτε στο wiki.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.